alles is verbonden ~ all is connected

Zelfvertrouwen

English version: scroll down


Als mensen zich onzeker van zichzelf voelen, neigen ze ernaar om zekerheid te zoeken bij andere mensen; of ze houden anderen op afstand. 

Zonder zelfvertrouwen is het moeilijk om relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden. Je kunt het gevoel hebben dat je je eigen mening of wil verliest in het contact met anderen.
Of je verbreekt steeds het contact met anderen als zij iets doen of zeggen wat je als kwetsend ervaart.
Als je geen vertrouwen in jezelf hebt, kom je niet op voor jezelf en spreek je niet uit wat er in je omgaat.

Zelfvertrouwen bouw je niet op door te kijken naar waar je niet goed in bent, maar door aandacht te geven aan waar je wel goed in bent. Door de focus te leggen op jouw kwaliteiten en comptetenties, kun je deze versterken en laten groeien. Je gaat dan meer waardering krijgen voor jezelf, waardoor je nieuwe competenties en vaardigheden gemakkkelijker kunt ontwikkelen. Zo bouw je je zelfvertrouwen steeds verder op. Je gaat je minder afhankelijk van anderen voelen en bent beter in staat om relaties aan te gaan vanuit je eigen kracht. 

 

*

 

Self-confidence

When people feel insecure about themselves, they tend to seek security with other people, or they keep others at a distance.

Without self-confidence it is difficult to start and maintain relations with others. You can have the feeling that you lose your own opinion or will in the contact with other people. Or you keep breaking up the contact with others if they do or say something that you find hurtful. If you don't have confidence in yourself you don't stand up for yourself and you don't express what is on your mind. 

One doesn't build up self-confidence by looking at what you are not good at, but by giving attention at the things you are good at. By focussing on your qualities and capacities, you can strengthen them and make them grow. Then you get more appreciation for yourself and therefore you find it easier to develop new capacities and skills. This way you build up your self-confidence ever further. You will find yourself ever less dependent on others and become more capable to relate to people from your own strength.